Inhoud

PUBLICATIEVERPLICHTING ANBI

Gegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland is ingeschreven onder KvK nummer: 34217940
RSIN/fiscaal nummer: 813826792

Contacten met de stichting verlopen via info@stopoz.nl of per post naar
Voorweg 24a
2103 ST HEEMSTEDE

Doelstelling

Het doel van de stichting is het in stand houden van openbare scholen voor primair onderwijs als bedoeld in artikel 46 van de WPO. Om haar doel te bereiken kan de stichting gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.

 • Statuten Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Actueel beleidsplan

Met trots presenteren wij ons strategisch beleidsplan ‘Wind in de zeilen, blik op de einder’ voor de jaren 2021-2025. In dit plan zijn de belangrijkste ontwikkelingen, uitdagingen en ambities van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (hierna: ‘Stopoz’) voor de komende jaren opgenomen.

In diverse inspirerende bijeenkomsten hebben we de afgelopen periode verhalen verzameld. Fysiek én digitaal: in het onderwijscafé voor medewerkers, maar ook in gesprekken met medewerkers, schoolleiders, GMR, ouders en andere stakeholders. Verhalen en ideeën over de wensen voor vandaag en morgen, over de waarde(n) van ons openbaar onderwijs, over samenwerking, over passie voor het werk en over de ontwikkeling van kinderen als onze belangrijkste inspiratiebron. Die verhalen en ideeën hebben we bij de ontwikkeling van dit plan als startpunt genomen.

In ons strategisch beleidsplan worden de beleidsuitgangspunten en de doelen geformuleerd waaraan we als stichting in alle geledingen en op alle scholen willen werken in de komende (vier) jaren.

Omdat het strategisch beleidsplan de lijnen uitzet voor alle scholen van Stopoz, geeft het tegelijkertijd onze verbondenheid weer. Het strategisch plan geeft richting aan de centrale ontwikkeling vanuit Stopoz. Tegelijkertijd is er ruimte om de doelen te vertalen naar de schooleigen context en op passende wijze invulling te geven aan de focusgebieden en doelen in dit plan. Zowel op bovenschools niveau als op schoolniveau zullen we ons strategisch beleidsplan steeds omzetten in een jaarplan met daaraan gekoppeld een jaarverslag (evaluatie van het jaarplan).

Klik op de afbeelding om het beleidsplan te openen:

Stopoz Strategisch beleidsplan 2021-2025 ‘Wind in de zeilen, blik op de einderʻ

Bestuurssamenstelling

Maarten Stuifbergen is de eindverantwoordelijke bestuurder en leidt als college van bestuur de stichting. Het college van bestuur houdt daarbij rekening met de belangen en eisen van alle betrokken partijen, zijnde de stichting, de Stopoz-scholen, de ouders/verzorgers, de directe omgeving van onze scholen en de steeds veranderende samenleving. 

De kern van de bestuurlijke taak bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Het waarborgen van de onderwijskwaliteit.
 • Het strategisch positioneren van de organisatie. 
 • Het onderhouden van een stevige verbinding met de stakeholders.
 • Het bewaken en beheren van het financieel beleid en beheer van de organisatie en het op orde hebben en houden van de bedrijfsvoering. 
 • Het vormgeven van goed werkgeverschap.

Correspondentie bestemd voor de bestuurder kunt u sturen naar: maarten.stuifbergen@stopoz.nl of naar het postadres van het bestuurskantoor t.a.v. Dhr. M. Stuifbergen.

Raad van Toezicht

De leden van de raad van toezicht zijn benoemd door de gemeenteraden. De raad van toezicht bestaat uit de volgende vier personen:

 • K. (Karina) Schilte (voorzitter)
 • M. (Marjolein) Jetten (vicevoorzitter)
 • B. (Bart) Oremus (lid)
 • D. (Dennis) van Velzen (lid)
 • R. (Rogier) Brand (lid)

Taken raad van toezicht:

 • Het toezicht houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en van de bestuurder in het bijzonder.
 • Het intern toezicht houden op de werkgeverstaak van Stopoz.
 • Het zorgen voor een effectief en goed functionerend bestuur. 

Daarnaast is de raad van toezicht een belangrijke sparringpartner voor de bestuurder.

In zijn toezichtrol richt de raad van toezicht zich op vier aspecten

 1. Strategie en beleid. 
 2. Kwaliteit onderwijs. 
 3. Bedrijfsvoering en continuïteit. 
 4. Interne en externe stakeholders.

Correspondentie voor de raad van toezicht kunt u sturen naar: info@stopoz.nl of naar het postadres van het bestuurskantoor t.a.v. de voorzitter.

Rooster aan- en aftreden Raad van Toezicht STOPOZ / oktober 2022

Naam Functie Start Herbenoembaar Aftredend Voordracht
Karina Schilte voorzitter 01/09/2018 20/09/2022 20/09/2026 RvT
Marjolein Jetten Lid/vice voorziter 01/09/2016 01/07/2020 01/09/2024 RvT
Bart Oremus Lid 01/10/2022 01/10/2026 01/10/2030 GMR
Dennis van Velsen Lid 08/12/2021 08/12/2025 08/12/2029 GMR

Beloningsbeleid

Voor het bestuur is het Beloningsbeleid van de Stichting en de CAO bestuurders van toepassing. 
 
De RvT volgt de richtlijnen van de VTOI.
 
 • Beloningsbeleid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
 • Uitvoeringsnotitie Beloningsbeleid

Jaarverslag, het verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening

Hieronder vindt u het meest recente bestuursverslag van Stopoz. Het bestuursverslag bestaat uit drie onderdelen, namelijk het jaarverslag, het verslag van de raad van toezicht en de jaarrekening.

Open bestandStopoz Magazine 2022Stopoz Bestuursverslag 2021Stopoz Bestuursverslag 2020Stopoz Bestuursverslag 2019Stopoz Bestuursverslag 2018Stopoz Bestuursverslag 2017Stopoz Bestuursverslag 2016Stopoz Bestuursverslag 2015Stopoz Bestuursverslag 2014Stopoz Bestuursverslag 2013Stopoz Bestuursverslag 2012

Scroll naar boven