Bij Stopoz kennen we een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling. Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Klachtenregeling

Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen Stopoz, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij Stopoz is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.
De klachtenregeling is bedoeld voor individuele gevallen. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school wordt opgelost.
 

Klachtenregeling Stopoz

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand. Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

  • een (dreigend) strafbaar feit;
  • een (dreigende) schending van regels;
  • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
  • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
  • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
  • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
  • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid. 

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:
bij het bevoegd gezag;

  • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft;
  • bij de vertrouwenspersoon integriteit.
Klokkenluidersregeling Stopoz
Scroll naar top