Soms is het verstandig dat een kind even niet op school is. Bijvoorbeeld om een conflict te voorkomen of beter te beheersen, om gevoelens van veiligheid te bevorderen of om even ruimte te maken voor het vinden van een oplossing.
Dan kan het zijn dat een directeur, namens het bevoegd gezag, overgaat tot schorsing.

Bij een blijvende vertrouwensbreuk, conflict of wangedrag van een kind kan het bestuur moeten besluiten tot verwijdering. Aan een besluit tot verwijdering gaat veel vooraf. Verwijderen doe je niet zomaar. Wanneer het bestuur tot verwijdering kan overgaan en hoe dat in zijn werk gaat, leest u in ons beleid.

Stopoz heeft een schorsings- en verwijderingsbeleid dat:

  • verwijdering c.q. overgang van een leerling naar een andere school mogelijk maakt
  • houvast biedt aan bestuur, directie, IB-ers en leraren over de te volgen procedure
  • helderheid verschaft aan ouders/verzorgers. 

Het schorsings- en verwijderingsbeleid kunt u hier downloaden en is ook verder uitgewerkt en terug te vinden in de schoolgidsen van de scholen.

Scroll naar boven