Medezeggenschap is binnen Stopoz geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau.

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. Meer informatie over de MR op een bepaalde school, kunt u opvragen bij de leiding van de school.

Iedere Stopoz-school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR wordt gevormd door ouders/verzorgers en medewerkers van de school. Zij adviseren over schoolzaken en verlenen al dan niet instemming met besluiten. De MR voert overleg met de directeur. De contactgegevens van de MR vindt u op de website van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Om medezeggenschap op een hoger niveau in de organisatie mogelijk te maken, heeft Stopoz een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in het leven geroepen. De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van alle Stopoz-scholen. De GMR praat over thema’s op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid, personeelsbeleid, formatiebeleid, de klachtenregeling van de stichting en de centrale diensten. Een GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft.

Op specifieke onderdelen heeft een van beide vertegenwoordigers in de GMR (ouders/verzorgers dan wel medewerkers) een advies- of instemmings-bevoegdheid.

De GMR vergadert zeven keer per jaar. De GMR bestaat uit ten minste negen ouderleden en negen medewerkers, elk afkomstig uit de negen scholen van Stopoz.

Contact

Post voor de GMR kunt u sturen naar:

STOPOZ Bestuurskantoor
t.a.v. de GMR
Voorweg 24 A
2103 ST Heemstede

Meer informatie?

Voor achtergrondinformatie over de medezeggenschap kunt u onderstaande regelingen bekijken.

  • Medezeggenschapsreglement
  • Medezeggenschapsstatuut
Scroll naar boven